Τραπεζικές ιστορίες στην αρχή του αιώνα..

2022-04-21

Οι Τράπεζες στην Καβάλα έχουν μια διαχρονική ιστορία , από τις αρχές του περασμένου αιώνα . Το Καπνεμπόριο ήταν εκείνο που .. έφερε τα τραπεζικά υποκαταστήματα εδώ. Φυσικά πρώτο αυτό της Οθωμανικής Τράπεζας , που είχε κατάστημα στην σημερινή διασταύρωση των οδών Βενιζέλου Φιλελλήνων. Βέβαια τότε ήταν ένα άλλο διώροφο κτήριο που στέγασε στις μεταπολεμικές δεκαετίες και τα τεχνικά συνεργεία του Ο.Τ.Ε. Στην Καβάλα υποκατάστημα είχε και η Τράπεζα Αθηνών , αλλά και αυτή της Θεσσαλονίκης. Για ένα βραχύ χρονικό διάστημα επιχείρησε να δημιουργήσει κατάστημα και η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα, το 1912- 13. Στην ιστορική μας έρευνα διαπιστώνουμε ότι το 1924 με Δήμαρχο στην πόλη τον Δημήτριο Μοσχοπουλίδη υποκαταστήματα διατηρούν, οι Τράπεζες Εθνική της Ελλάδος με διευθυντή τον Χαράλαμπο Σαρδέλλη, η Τράπεζα Αθηνών με διευθυντή τον Στέλιο Ηλιάδη, η Ιονική Τράπεζα με διευθυντή τον Αντώνιο Τσαλάνη και οι Τράπεζες Οθωμανική και Θεσσαλονίκης , όπου στο έντυπο - οδηγό για τον ενιαίο Νομό Δράμας - Καβάλας δεν αναφέρονται οι διευθυντές των υποκαταστημάτων αυτών.

Από τις διαφημίσεις των Τραπεζών στις τοπικές εκδόσεις μαθαίνουμε ότι η Εθνική Τράπεζα την εποχή εκείνη είχε κεφάλαιο μετοχικό 20.000.000, αποθεματικά 220.000.000 και 30.000.000. και οι ολικές καταθέσεις έφθαναν τα 2.850.000.000 δραχμές. Διοικητής ήταν ο Α. Διομήδης με συνδιοικητή τον Ι. Δροσόπουλο. Η Τράπεζα Αθηνών, που είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το 1893, είχε κεφάλαιο 72.000.000.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Η Τράπεζα Ανατολής είχε ιδρυθεί το 1904 , από διαφήμιση της Τράπεζας στον οδηγό του Επαμεινώνδα Παπαπερικλή, στην Καβάλα μαθαίνουμε ακόμα, ότι τράπεζα είχε έδρα την Αθήνα και στις 31 Δεκεμβρίου 1927 είχε αποθεματικό κεφάλαιο 250.000.000 δραχμές. Τα υποκαταστήματα της Τράπεζας ήταν στην Αλεξάνδρεια, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, το Κάιρο την Μυτιλήνη, τον Πειραιά το Πλωμάρι τον Γέρα τις Σέρραις και το .. Ζάγαζικ. Στην έντυπη διαφήμιση αναγράφεται ότι.. «Το υποκατάστημα της Καβάλλας ενεργεί πάσαν τραπεζικήν εργασίαν, ίδια είσπραξιν και προεξόφλησιν εμπορικών γραμματίων, άνοιγμα πιστώσεων απλών ή ενεγγύώ κ.λ.π... Προκαταβολας επί φορτωτικών, εμπορευμάτων, χρεωγράφων, χορηγήσεις πιστώσεων ένΑνοικτώ Λογαριασμών.

Η διαφήμιση προσθέτει .. «έχει ειδικήν οργάνωσιν δια την διεξαγωγήν πάσης επι καπνών εργασίας διαθέτουσα προς τούτο προσωπικόν ειδήμον των εργασιών αυτών». Η Εμπορική Τράπεζα , που είχε δημιουργήσει υποκατάστημα στην Καβάλα διαφημίζει στον τοπικό τύπο τις εργασίες που εκτελεί, τονίζοντας ότι το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της είναι 419.033.473.70. Το ταμιευτήριο μέχρι 75.000 δίνει 5% απηλλαγμένου φόρου. Η Εμπορική Τράπεζα το 1927, είχε 27 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στη δε Μακεδονία αυτά της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Από την δεκαετία του 1920 στην Καβάλα λειτουργούσε υποκατάστημα της Ιονικής Τράπεζας.

ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Το 1922, από την Εθνική Τράπεζα ο Δήμος Καβάλας πήρε δάνειο για την έναρξη εργασιών, κατασκευής Ηλεκτρικού εργοστασίου. Η Καβάλα ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που απέκτησαν ηλεκτρική ενέργεια.

Από την ίδια Τράπεζα δανειοδοτήθηκε και το Ταμείο Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Καβάλας, με την ίδρυση του το 1923, για την κατασκευή των έργων υδροδότησης της πόλης μετά την έλευση των προσφύγων.