Στην οδό Ομονοίας…

2020-12-12

Το κέντρο της πόλης είναι η πλατεία Ελευθερίας και φυσικά ο κεντρικός δρόμος της πόλης η οδός Ομονοίας. Διαβάζουμε για την ιστορική εξέλιξη του δρόμου αυτού. ΟΜΟΝΟΙΑΣ: Η οδός πήρε την ονομασία της το 1924. Στη δεκαετία του 1920 οι βασιλικοί ήθελαν να ονομαστεί η οδός, Βασιλέως Γεωργίου Α΄... ενώ οι βενιζελικοί ήθελαν Ελληνικής Δημοκρατίας. Τελικά χάρη στην ομόνοια των δύο πολιτικών παρατάξεων που επιτεύχθηκε το 1924 ονομάστηκε οδός Ομονοίας". (Στοιχεία από το βιβλίο της αείμνηστης Αγγελικής Κιουρτσή και Νίκου Μιχαλόπουλου, Οδωνυμικά της Καβάλας, Καβάλα 2009). Ιστορικά τώρα , στην εξέγερση των καπνεργατών της Καβάλας τον Ιούλιο του 1933 η οδός Ομονοίας αποτέλεσε πεδίο καθημερινών διαδηλώσεων από τις γυναίκες και τα παιδιά των εργατών και θέατρο βίαιων συγκρούσεων.

«Η διαδήλωσις, συνενωθείσα και μετ' άλλων κατελθουσών από της πλατείας Ποταμουδίων ομάδων καπνεργατών, κατήλθεν εις τα 7:30 π.μ. ογκώδης και επιβλητική της οδού Ομονοίας... Παρά τας επανειλημμένας κατ' αυτής επιθέσεις του στρατού και της χωροφυλακής, βοηθουμένων και υπό της αντλίας νερού, κατώρθωσε να φθάση συμπαγής και ακεραία μέχρι της πλατείας Νικοτσάρα...».

«Ό,τι υπερβαίνει παν όριον παρεκτροπής αστυνομικών οργάνων είναι οι διαπραχθείσαι εις την οδόν Ομονοίας αγριότητες... χωροφύλακες "διά ψύλλου πήδημα" ανέσυρον τα πιστόλια των και επυροβόλουν καταδιώκοντες μικρά παιδιά και γυναίκες», «Γυναίκες εποδοπατήθησαν, εμωλωπίσθησαν, έπεσαν λιπόθυμοι επί του εδάφους υπό τα κτυπήματα των χωροφυλάκων». (Από εφημ. «Κήρυξ» Καβάλας 25-26 Ιουλ. και «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, 26 Ιουλ. 1933).