Εμβόλια και … φαγητό στο Π.Ι.Κ.Π.Α.

2021-01-05

Τι ήταν το Π.Ι.Κ.Π.Α ; το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είχε ως βασικό σκοπό την προστασία της μητρότητας και, κυρίως, την περίθαλψη του παιδικού πληθυσμού. Πρόδρομός του ήταν ο Πατριωτικός Σύλλογος Ελληνίδων, που ιδρύθηκε το 1915 από τη βασίλισσα Σοφία, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασής τους. Το 1917 αναδιοργανώθηκε με την ονομασία Πατριωτικόν Ίδρυμα Περιθάλψεως, με κρατική επιχορήγηση. Η δράση του εντάθηκε με την ίδρυση νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας συντηρούσε ιατρεία στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και στις πόλεις του Πόντου, προσφέροντας ιατρική περίθαλψη σε άτομα κάθε εθνικότητας και θρησκείας. Από το 1924 η δράση του στράφηκε αποκλειστικά στην προστασία της παιδικής ηλικίας, οπότε και οργάνωσε την πρώτη στα ελληνικά χρονικά αποστολή παιδιών για παραθερισμό στη Βούλα. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο του αναγκαστικού νόμου 1950/1930 «Περί Οργανώσεως του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως», και κυρίως μετά την ψήφιση του νομοθετικού διατάγματος 2690/53 «Περί συγκροτήσεως παρά τω Πατριωτικώ Ιδρύματι Κ.Π.Α. υπηρεσίας μητρότητας και βρέφους εις την ύπαιθρον χώραν» λειτούργησαν διάφοροι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, σταθμοί εγκύων, νηπιαγωγεία, ιατρεία, κατασκηνώσεις κλπ.

Το 1998, όμως, με την ψήφιση του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/20-10-1998, τ. Α'), το εν λόγω ίδρυμα, όπως και άλλα παρόμοια νομικά πρόσωπα, καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ). Με την κατάργηση του ΕΟΚΦ (3106/2003), η οργάνωση και λειτουργία των παιδικών εξοχών που αποτελούσαν αρμοδιότητα του εν λόγω ιδρύματος ανατέθηκαν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ενώ οι παιδικές πολυκλινικές μεταφέρθηκαν στα ΠΕΣΥΠ. Με τις συνεχείς αλλαγές στις δομές της υγείας και της αυτοδιοίκησης άλλαξαν και οι παροχές και φυσικά το ΠΙΚΠΑ έκλεισε τον κύκλο του. Τα κτίρια του όπως αυτό της Καβάλας πέρασαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.